Athene NY

Iowa State Fair by Thomas C. Jackson

Midway at State Fair by Thomas C. Jackson